Stadkwadraat blijft geheim

Het rapport Stadkwadraat bevat te veel belangrijke informatie over de mogelijke plannen van Bunnik. Volgens het College mag het niet openbaar. Tijdens de besloten raadsvergadering op 12 november 2020 vroeg het CDA om een publieksversie. Die komt er .

Hieronder de argumentatie van het College.

Geachte mevrouw Visser,

Op dinsdag 10 november heeft u, namens de CDA fractie, ons college verzocht om het geheime Rapport van Stadkwadraat per ommegaande openbaar te maken. Daarbij geeft u aan dat het publieke belang van de openbare discussie zwaarder weegt dan welk ander belang om het rapport nog langer geheim te houden.

Ons college heeft dit verzoek besproken en begrijpt het achterliggende punt dat u maakt. Er zijn echter wel degelijk zwaarwegende belangen om het rapport van Stadkwadraat niet openbaar te maken. Dit schaadt onze gemeentelijke belangen op meerdere manieren. Allereerst bevat het rapport gevoelige informatie zoals ontwikkellocaties, gehanteerde marktwaarden, financiële berekeningen etc.. Het prijsgeven van deze informatie schaadt onze gemeente en onze onderhandelingspositie. Er worden bijvoorbeeld in het kader van bovenwijkse infrastructuur concrete bedragen en verdelingen tussen overheden (gemeente Houten, Provincie, Rijk) opgenomen en dat moet allemaal nog uitgediscussieerd worden. Voor civiele aannemers zijn deze bedragen interessant indien het ooit tot een aanbesteding van deze werken zou komen. Tot slot en niet in de laatste plaats worden de gronden (met name Bunnik-Zuid) “warmer” als deze informatie openbaar is. Het zal ontwikkelende partijen en grondspeculanten aantrekken en daarmee wordt de ruimte voor de gemeente beperkt om eventueel zelf grondposities in te nemen en daarmee onze mogelijkheid om meer regie en grip op de ontwikkelingen te houden. 

Allemaal belangrijke redenen om dit rapport geheim te houden. Het college werkt dan ook niet mee aan het verzoek van uw fractie.

Wel gaan wij graag met uw fractie en de andere fracties van de raad in gesprek hoe we komen tot een punt waarin u als volksvertegenwoordiger in de openbaarheid onze ambities en plannen kan bespreken. We betreuren het als college dat uw fractie nu het gevoel heeft dit niet te kunnen, vanwege een geheim rapport.

Met vriendelijke groeten,

Namens het college,

Ruud van Bennekom
Burgemeester

Singelpark 1, 3984 NC Odijk
Postbus 5, 3980 CA Bunnik