Hoederik in de raad 20-10-2020

Voor ons ligt het voorstel om kaders vast te stellen om woningbouw en natuurontwikkeling mogelijk te maken op een locatie langs de Kromme Rijn in de buurt van kasteel Cammingha. Op 15 december 2011 nam ik zelf deel aan de eerste verkennende bespreking met de raad over dit onderwerp in het Open Huis  en nu zijn we 9 jaar verder.

In 2017 kwam er een informatienota met de opmerking dat “de gemeente kaders had vastgesteld”. Dat was niet de raad, die had geen besluit voorgelegd gekregen. Meestal staat het ook in een informatienota : “u hoeft op dit moment geen besluit te nemen”. De gemeenteraad functioneert bij het behandelen van raadsvoorstellen en door het nemen van besluiten daarover, dat is een heldere systematiek.

En nu dan, in 2020 ligt er dan toch na 9 jaar een besluit voor. Het Bunniks nieuws citeerde wethouder Dekker als volgt in 2019 : het wordt tijd voor duidelijkheid na zo veel jaren, tijd om hom of kuit te geven. Dat doen we dan bij deze :

  • het CDA gaat niet akkoord met het voorstel om deze kaders vast te stellen;
  • wij willen het overleg met de projectontwikkelaar over de gebiedsontwikkeling voor de Hoenderik beëindigen.

Wat de inhoud betreft hebben we in de afgelopen jaren genoeg gezegd over onze moeite met de specifieke locatie zo dicht langs de Kromme Rijn in de zone van de historische landgoederen, in de nabijheid van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie De wens om woningen te bouwen aan de ene kant en de natuurontwikkeling die er tegenover staat aan de andere kant is niet in balans en ook niet goed geborgd in ons beleid. Dat was in 2011 al de conclusie van het CDA en dat besef is alleen maar sterker geworden. Verder heeft de projectontwikkelaar in het Open Huis op 8 oktober j.l. aangegeven dat de door het college voorgestelde kaders voor hem onvoldoende zijn en dat de plannen daarmee onhaalbaar worden.

Jarenlang heeft dit plan stilgelegen in de tijd van de economische crisis en nu blijken de voorliggende kaders voor de ontwikkelaar niet akkoord te zijn. Dan zijn we snel klaar en gaan we niet veel meer tijd steken in dit project. Het vaststellen van deze kaders heeft in feite geen zin meer.

We zijn weer terug bij af zou je kunnen zeggen, maar de bestuurlijke situatie rond dit soort aanvragen is met de komst van de Omgevingswet wel anders geworden. Ook al is die wet nog niet aangenomen, in Bunnik verlopen de procedure zo veel mogelijk in de geest van de Omgevingswet en dan is de start van ieder proces : het opstellen van een omgevingsvisie.  Het college weet dus wat haar te doen staat en we vragen dan ook om daar op korte termijn mee te starten. Dit was de bijdrage van het CDA over de inhoud van de voorgestelde kaders.

Dan nu over naar het proces. We beginnen ons steeds ongemakkelijker te voelen in de loop van dit proces en het begint steeds meer vragen op te roepen door de rare dingen die er gebeuren.

Waar doel ik op :

Tijdens het Open Huis werden er tegenstrijdige opmerkingen gemaakt door de wethouder.

Ze bevestigde dat het de wettelijke democratische bevoegdheid van de raad is om een besluit te nemen over kaders waarbinnen dit soort projecten ontwikkeld kunnen worden. Toch werd de indruk gewekt dat we eigenlijk niet anders kunnen dan het voorstel van het college overnemen en we moesten “verdomd goede redenen hebben als we wat anders wilden”. Dit soort krachttermen horen we in Bunnik maar zelden.

Het heeft er wel voor gezorgd dat zowel P21 als het CDA voor de zekerheid allebei een stemverklaring hebben opgesteld om geen misverstand te laten bestaan over onze motieven om tegen te stemmen. Die zal ik voorlezen als we overgaan tot stemmen.

Verder werden er opmerkingen gemaakt tijdens die bijeenkomst door insprekers die vallen binnen het thema integriteit en gedragscode. Er werden verdenkingen uitgesproken van overtredingen daarvan door oud bestuurders. Vorige week kreeg de raad brieven van weer andere oud bestuurders met reacties daarop. Eergisteren kwam daar het geheime juridische rapport overheen waar we net de geheimhouding over moesten vaststellen en het verstrekken van dat document in deze fase zorgde weer voor nieuwe vraagtekens. Wij nemen aan dat het college begrijpt dat wij in deze fase niets kunnen beginnen met informatie die ons geheim verstrekt wordt.  Stel dat wij vandaag zeggen : we gaan toch akkoord, we mogen alleen niet vertellen waarom…

De druk die wij voelen om mee te gaan in het voorstel geeft te denken.

Alles bij elkaar genomen vinden we als CDA dat wat er gebeurt rondom dit proces uitgezocht zou moeten worden. De beschuldigingen over en weer van oud bestuurders en suggesties dat er mogelijk integriteitskwesties spelen brengen schade toe aan het gezag wat een bestuur zou moeten hebben.

Er zijn op dit moment veel kaderstellende discussies aan de orde, er moeten binnenkort beslissingen genomen worden met verstrekkende gevolgen. Er mag op geen enkele manier twijfel zijn aan de betrouwbaarheid van het college van Bunnik.

We zullen als CDA de burgemeester dan ook vragen een onderzoek in gang te zetten waar de handelwijze van alle betrokken bestuurders van de afgelopen 9 jaar tegen het licht gehouden wordt.

De burgemeester kan het schriftelijke verzoek hiertoe op korte termijn verwachten.