Verkiezingsprogramma 2022

Onder het motto ‘Samen sterker voor Bunnik, Odijk en Werkhoven’ neemt het CDA in 2022 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bunnik. Op deze pagina leest u onze belangrijkste uitgangspunten en kunt u ons verkiezingsprogramma downloaden. Onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn gemotiveerd om uw stem in de raad te laten horen, maar ook continu met u in gesprek blijven over de zaken die spelen in de gemeente.

Samen sterker voor Bunnik, Odijk en Werkhoven

De gemeente is er voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het CDA vindt daarom dat onze gemeentelijke organisatie dienstbaar moet zijn aan de samenleving: servicegericht en met oog voor de menselijke maat. Het CDA wil een degelijk financieel beleid met de volgende uitgangspunten: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. We willen niet dat de ozb wordt verhoogd om nieuw beleid te kunnen uitvoeren.

Bouwen en woningnood oplossen

Met behoud van het dorpse, kleinschalige en groene karakter

Er is grote woningnood. Daarom wil het CDA tot 2040 een groot aantal woningen bijbouwen. Maar wij willen ook het kleinschalige, dorpse en groene karakter van onze dorpen zoveel mogelijk behouden. Wij kiezen er daarom bewust voor om tot 2040 minder woningen te bouwen dan andere partijen van plan zijn, namelijk zo’n 1.800, vooral in Odijk-West en bij het station van Bunnik. Dit is nog steeds een heel stevige uitbreiding, want op dit moment heeft Odijk bijv. 2.437 woningen.

Ook willen wij geen hoogbouw (max. 5 bouwlagen). Verder vindt het CDA dat de groei van het aantal huizen tot 2040 over de jaren gespreid moet worden om de dorpen voldoende gelegenheid te geven om nieuwe inwoners in het maatschappelijk netwerk op te vangen.

We willen bij nieuwbouw van woningen zo veel mogelijk voorrang voor inwoners van de gemeente of mensen die in de gemeente werken. Kopers moeten een sociaal en/of economische binding hebben met de woonplek.

Bij nieuwbouwplannen, zoals de uitbreiding in Odijk-West, moet er prioriteit worden gegeven aan betaalbare koopwoningen. Voor jongeren en andere starters op de woningmarkt die in de gemeente willen blijven wonen, moeten er voldoende betaalbare koopwoningen beschikbaar zijn. Dat is momenteel vaak een probleem. Starters op de woningmarkt wijken vaak noodgedwongen uit naar buurgemeenten.

Wij willen meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen. Hofjes, kleinschalige appartementencomplexen zijn een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen hebben. Meer aanbod van woningen voor ouderen zorgt er ook voor meer doorstroming op de woningmarkt.

In Odijk-West willen we ruimte reserveren voor meer-generatie-woningen, zodat het samenwonen van meerdere generaties en het zorgen voor elkaar wordt vergemakkelijkt.

Onze gemeente scoort als één van de slechtsten in de regio wat betreft wachttijd op een sociale huurwoning. De gemeente moet daarom stevige actie ondernemen om deze wachttijd te verkorten. Het CDA wil bij ieder plan voor nieuwbouw tenminste 30% sociale woningbouw realiseren. Dit heeft voor het CDA een hoge prioriteit.

Economie en sociaal beleid

Ondernemersklimaat en solidariteit

Het CDA wil investeren in een goed ondernemersklimaat en een goede relatie met lokale ondernemers. Wij willen onder meer een aanspreekpunt voor ondernemers dat verantwoordelijk is voor het traject van vergunningsaanvragen, maar ook voor vragen en bijstand. Een ondernemer hoeft dus niet meer te ‘zoeken’ naar de juiste ambtenaar bij het juiste loket.

Er zijn verschillende lokale ondernemers die met hun bedrijven in onze dorpen gehuisvest zijn en die willen uitbreiden, maar die dit niet kunnen vanwege ruimtegebrek op hun huidige locatie. Wij vinden daarom dat de haalbaarheid van de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein langs de A12 (De Raaphof) speciaal voor
bestaande lokale ondernemers op zo kort mogelijke termijn moet worden onderzocht. Lokale ondernemers kunnen dan naar dit bedrijventerrein verhuizen, zodat zij voor de gemeente behouden blijven en kunnen doorontwikkelen. De achterblijvende locaties in de dorpskernen kunnen dan hergebruikt worden voor woningbouw.

Het CDA vindt dat de gemeente initiatieven voor behoud van een minimaal aanbod van winkels en middenstand in Werkhoven actief moet ondersteunen

Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen en solidair zijn met elkaar belangrijk. Daar waar dat niet vanzelfsprekend is, zien we een rol voor de gemeente om mensen te verbinden. Het CDA wil bijv. dat de aanpak van eenzaamheid prioriteit krijgt, onder meer door (vrijwilligers-)projecten die gericht zijn op het elkaar laten ontmoeten van mensen te steunen.

Het CDA vindt dat de gemeente onderzoek moet doen naar de benodigde capaciteit van scholen in de gemeente de komende jaren (onder andere in verband met de uitbreiding in Odijk-West) en ook dat de gemeente plannen moet maken voor de benodigde onderwijscapaciteit en tijdig moet starten met het treffen van voorbereidingen voor de realisatie ervan. Hetzelfde geldt voor het faciliteren van capaciteit op gebied van kinderopvang en buitenschoolse opvang en eerstelijns gezondheidszorg.

Duurzame energie en gezonde leefomgeving

Een ‘zonnelint’ langs de A12, maar geen grote windmolens

Verantwoordelijkheid nemen voor onze aarde, natuur en leefomgeving is een belangrijk uitgangspunt voor het CDA. Vanuit die gedachte vinden wij dat onze gemeente een evenredige bijdrage moet leveren aan duurzame energieopwekking in de regio. Het CDA zet daarbij in op zoveel mogelijk ‘zon op dak’ en een ‘zonnelint’ langs de A12 tussen Bunnik en Ede, een strook met zonnepanelen langs de snelweg. Wij zijn geen voorstander van plaatsing van grote windmolens.

Ook wil het CDA meer maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren en geluidshinder tegen te gaan. Dit begint bij betere handhaving van de normen hiervoor. Een lagere maximum snelheid op de doorgaande wegen helpt ook.

Snel een fietstunnel realiseren!

De barrièrewerking van de N229 tussen het oude en nieuwe deel van Odijk moet zo snel mogelijk opgeheven worden, bijv. door omlegging van de weg. Maar totdat dit gerealiseerd is, moet er een veilige oplossing komen voor bewoners van de nieuwe buurt Het Burgje. Kinderen moeten bijv. veilig naar school of sportaccommodaties kunnen fietsen. Het CDA vindt dat er in de komende raadsperiode een fietstunnel of fietsbrug moet worden aangelegd. Dit heeft voor het CDA een hoge prioriteit.