Regionale Energie Strategie 1.0

Tekst, zoals uitgesproken door Leny Visser tijdens de raadsvergadering op 23 september:

We zijn hier vanavond om ons uit te spreken over de RES en een besluit te nemen. Een grote verantwoordelijkheid voor ons als gemeenteraad.Voor goede zorgvuldige besluitvorming kijk ik persoonlijk altijd graag eerst naar de grondslag van een besluit. Wat is de context?Veel besluiten hebben voor sommige mensen, of groepen mensen voordelen en voor anderen weer nadelen. Hoe wegen we dat en hoe zit het bestuurlijke proces in elkaar?Bij de RES is het startpunt de Klimaatwet. We moeten met elkaar aan de slag om te minder CO2 uit te stoten, de wereldwijde stijging van de temperatuur zo veel mogelijk te voorkomen.In de regio’s wordt gekeken naar het ieders aandeel en in Bunnik hebben we ons in de concept RES uitgesproken om een bijdrage te leveren door ons te verbinden aan het regionale bod van de U16.Dat is de tweede peiler die de grondslag is voor dit besluit. Die concept RES is door de raad van Bunnik vastgesteld.Een derde grondslag die genoemd wordt is het collegeprogramma. Daar staan ambities in genoemd.Nu wordt het interessant, in de stukken staat overal dat de raad over dit soort ruimtelijke opgaven gaat en de raad heeft niet het collegeprogramma vastgesteld. Dat is vaak geen probleem, we gaan vaak gelijk op, maar nu waren we als CDA wat meer op onze hoede.

De RES is in de U16 besproken en opgesteld, onder verantwoordelijkheid van de verschillende colleges.In het deel wat Zeist heeft ingeleverd voor bijlage 1, verdieping hoofdstuk elektriciteit : lokale zoekprocessen staat de tekst : “De gemeenteraad heeft in oktober 2020 ingestemd met de Aanpak duurzame elektriciteit in Zeist tot 2030. Hiermee is zowel de beleidsvisie zonnevelden vastgesteld, als besloten tot het uitvoeren van een nadere verkenning en maken van een gebiedsvisie voor de A12/spoorzone”Op dat laatste komen we nog wel terug, het gaat nu om de zin dat de raad van Zeist besluiten heeft genomen. Het stuk wat het college van Bunnik heeft ingeleverd is problematischer voor ons.Er staat een paar keer dat de raad is geïnformeerd. Er staat een zoeklocatie op kaart, maar er staat ook dat die niet meegenomen is in de ambitie. Verwarrend.Er staat in dat de raad heeft besloten voor max 40ha zonnevelden tot 2022. Dat klopt helemaal.Er staat ook: “Gemeente Bunnik heeft een bijdrage van 53 ha zonneveld aan de energie-opwekking op land”Dat is dan weer onbegrijpelijk, feitelijk staat er nog geen zonnepaneel in een weiland en over dat aantal van 53 ha heeft de raad geen besluit genomen.Het feit dat het veld waar vorig jaar een vergunning voor is verleend nog steeds bezig is om in aanpaste versie weer aan de raad voorgelegd te worden heeft alles te maken met onduidelijkheid over de regels, verkeerde inschatting van draagvlak bij omwonenden en gebreken bij het opstellen van de beleidsregels zoals afspraken over minimale tussenruimte tussen de velden.Dat vraagt om een goede evaluatie en daarna afspraken over hoe we er mee door gaan. Die evaluatie was ons toegezegd door het college, maar heeft nog steeds niet plaatsgevonden.Rondom de windenergie gebeurt erg veel. Het tweede document wat als titel bijlage 1 heeft (wel verwarrend) is van 2019 en heet Procedures Windenergie. Dat is onderhand achterhaald en er is veel informatie losgekomen en ervaringen beschikbaar die maken dat de inwoners bezorgd zijn over de effecten. Het afwegen van het belang van onze inwoners ten opzichte van een groter algemeen belang willen we zorgvuldig doen.

Alle redenen om zeer zorgvuldig te werk te gaan en wij willen dat de raad niet via dit soort regionaal vormgegeven processen besluiten neemt. We kunnen ze zo niet goed doorgronden.Dat maakt dat wij als CDA niet akkoord kunnen gaan met de inhoud van een deel van deze RES en de besluiten die aan ons voorgelegd worden door het college.De volgorde die het college voorstelt om eerst onderzoek te doen naar het specifieke zoekgebied bij Fort Vechten vinden we niet OK. Eerst willen we met elkaar afspraken maken over kaders, dan kunnen die over de kaart van Bunnik gelegd worden. Goed mogelijk dat met de werelderfgoedstatus van de waterlinie de lokatie af valt en middels een brief hebben een aantal agrariërs in Werkhoven vandaag laten weten dat ze wel kansen zien.Eerder hebben wij begrepen dat die locatie op problemen stuitte omdat het gevolgen had voor inwoners van ‘t Goy.Kan de wethouder eens uitleggen hoe dat zich verhoudt tot het feit dat Zeist aan de inwoners van Odijk weinig boodschap lijkt te hebben. Is er onderling de afspraak gemaak in de RES dat iedere gemeente zijn gang kan gaan of wat is de mores in die U16 club?In de RES wordt ook erg veel nadruk gelegd op de ruimtelijke inpassing van windmolens, gezondheid en hinder lijken ondergeschikt.De lokatie waar nu voor gekozen is komt voort uit een combinatie van uitspraken binnen de RES U16 en participatie van inwoners. De raad dient dat te wegen als een serieus advies, maar hoort zelf uiteindelijk de keuze en het besluit te nemen.Er is een motie rondgestuurd over het opstellen van die kaders voor wind door Bunniks Belang die wij mede indienen, we willen graag op korte termijn daarmee aan de slag.We hebben onze bezwaren verwerkt in een amendement.Er zou uit opgemaakt kunnen worden dat wij de energietransitie willen traineren, maar die conclusie mag niet getrokken worden. Uit deze toelichting en de tekst van het amendement moet dat duidelijk worden.Wij hebben als raad geen relatie met de U16, dus wij kunnen niet anders doen dan dit aan het college meegeven richting de U16. Wij hebben niet gekozen voor het op deze manier aanleveren van de informatie van Bunnik aan de RES. Wij zijn daarover ook teleurgesteld in het college.

Tegelijk moeten we het niet te dramatisch maken. Het gaat om “de volgorde der dingen” zoals de wethouder dat zelf zegt.De RES heeft geen juridische status, het wordt een tussenstap genoemd.Het CDA zal zich inzetten om onze bijdrage aan het regionale bod te leveren, alleen de uitwerking is nog niet rond. Er wordt voortdurend geactualiseerd en bijgesteld, dus dat zal ongetwijfeld het vervolgproces worden. In de tekst van het raadsvoorstel staat dit over het vervolgproces:
“-Vanaf Q3 2021 uitvoering geven aan het nader onderzoek naar mogelijkheden voor windenergieIn 2022 zetten de deelnemende overheden de RES 1.0 om in ruimtelijk beleid, voor zover dat nodig is om de bijdrage van 1,8 TWh aan de landelijke doelstelling voor duurzame elektriciteit in 2030 terealiseren.Voor Bunnik bestaat dat uit het opstellen van windbeleid of een windvisie en het actualiseren van het zonneveldenbeleid.”
Voor realisatie moet de RES 1.0 uitgewerkt worden door de deelnemende overheden in het instrumentarium van de omgevingswet, in omgevingsvisies en -plannen pas dan is er sprake van een juridische status.
We vinden het belangrijk om de besluiten binnen de systematiek van de Omgevingswet vorm te geven want dan hebben ze een juridische basis als inbreng in de RES.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *