CDA stelt vragen over verhoging geluidsnormen N229 door Odijk

De CDA-fractie heeft het college vragen gesteld over de recente ophoging van de geluidsnormen voor de N229 door Odijk.

1. In het Bunniks Nieuws van 3 januari 2024 staat dat de ODRU namens de gemeente Bunnik een besluit heeft genomen om de normen van geluidsbelasting rond de N229 te verhogen. Dit druist volledig in tegen hetgeen in het raadsprogramma over geluidshinder en luchtkwaliteit is opgenomen. Is het juist dat door de ODRU de geluidsnormen rond de N229 zijn verhoogd? Zo ja wat is dan de nieuw toegestane geluidsbelasting voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw?

2. Wanneer en op welke wijze is dit besluit gepubliceerd en ter inzage gelegd?

3.  In het raadsprogramma is het volgende bepaald: “Het college draagt zorg voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en het terugdringen van geluidshinder in de gemeente en neemt maatregelen in dat kader. Bij nieuwbouwplannen wordt inzichtelijk gemaakt of kan worden voldaan aan de WHO-normen”. De advieswaarden voor geluidsbelasting bedraagt 48 dB en de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om de geluidsniveaus van wegverkeer onder de 53 dB te houden. Waarom kiezen het college en de ODRU ervoor om deze waarden ernstig te overschrijden en tot het wettelijk maximaal toegestane geluidsniveau van 63 dB te verhogen?

4. Waarom heeft het college – in strijd met het raadsprogramma – niet aan de raad tijdig inzichtelijk gemaakt of in de Kersenweide kan worden voldaan aan de WHO-normen voor geluidshinder en luchtkwaliteit?

5. Kan het college alsnog aan de raad inzichtelijk maken of in de Kersenweide aan de WHO-normen voldaan kan worden, welke maatregelen daarvoor nodig zijn en welke kosten daarmee zijn gemoeid?

6. Als de norm voor de maximale geluidsbelasting inderdaad wordt verhoogd zal dit ook enorme impact hebben op het bestaande dorp. Op welke wijze zijn die inwoners hierover geïnformeerd?

7. In het nieuwsbericht staat ook dat diverse maatregelen zullen worden genomen om de geluidshinder terug te brengen. Welke maatregelen zijn dat, welk effect hebben deze maatregelen en door wie worden de kosten van die maatregelen betaald? Wordt er op dit moment actief gemonitord of de toegestane geluidsbelasting (48 dB) wordt overschreden? Zo nee, waarom niet? Wanneer wordt het besluit over de maatregelen aan de raad voorgelegd?

8. Wordt er op dit moment actief gemonitord of de toegestane geluidsbelasting (48 dB) wordt overschreden? Zo nee, waarom niet. Zijn het college en ODRU van plan om in de toekomst de geluidsbelasting actief te monitoren en maatregelen te treffen indien overschrijding van het normenkader plaatsvindt?

9. In het collegeakkoord is het volgende afgesproken: “We maken concrete afspraken met de Provincie Utrecht om de omlegging van de N229 voor 2040 te realiseren, met  goede landschappelijke inpassing”. Deelt het college de visie dat de urgentie van omlegging van de N229, zoals door het college in het collegeakkoord is afgesproken, door dit besluit in belangrijke mate wordt ondermijnd? Zo nee, waarom niet. Wat is de stand van zaken t.a.v. deze concrete afspraken met de Provincie?

10. Graag ontvangen wij de schriftelijke beantwoording van bovengenoemde vragen ruim voor de bezwaartermijn van 1 februari 2024. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *