Amelisweerd: CDA Utrecht en Bunnik ook tegenstander van verbreding A27

Op woensdag 1 december jl. werd duidelijk dat het aangepaste Tracébesluit voor de verbreding van de A27 gepaard gaat met vele onopgeloste problemen. Eerder werd het Rijk teruggefloten door de Raad van State, wiens nieuwe oordeel nu opnieuw wordt afgewacht door de betrokkenen.

CDA Utrecht liet zich tot op heden niet echt uit over het vraagstuk. Het werd vooral gezien als een landelijke aangelegenheid, waar de gemeenteraad van Utrecht zelf niet over gaat. Het concept-verkiezingsprogramma vermeldt hier nu iets anders over:

“Wij zijn als lokale fractie tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Dit signaal geven wij proactief af richting de landelijke politiek in Den Haag, waarbij we verwachten dat het nieuwe college constructief in overleg gaat over samenwerking met het Rijk over oplossingen binnen de bestaande breedte.”

De twijfels over de verbreding van de A27 zijn in de afgelopen maanden sterk toegenomen bij de Utrechtse CDA-fractie. “We zien dat er natuur moet wijken om een brede snelweg nog breder te maken. Dit is geen toekomstgerichte, slimme oplossing. De kansen voor duurzame mobiliteit en het mijden van de spits zouden meer prioriteit moeten krijgen. Het thuiswerken is door corona meer ingeburgerd en verandert voor een groot deel het mobiliteitsgedrag. Daarnaast zien we ook liever dat investeringen in nieuwe infrastructuur besteed worden aan een nieuwe woonwijk in Rijnenburg waar ook nieuwe wegen en OV-verbindingen nodig zijn. Het bouwen in die polder kan daarmee in een versnelling komen, wat hard nodig is gelet op de behoefte aan betaalbare (koop)woningen. Ook de benodigde middelen voor de verdiepte, ongelijkvloerse kruisingen van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) zijn urgent gelet op de leefbaarheid, de doorstroming en de verkeersveiligheid.”

Ook vanuit CDA Bunnik komt het geluid op om meer toe te gaan werken naar andere mobiliteit, zoals het investeren in OV en fietsverbindingen.

Annemarie Huijsman, CDA Bunnik: “Het CDA Bunnik heeft zich al eerder uitgesproken tegen verbreding van de A27. Al op 9 december 2020 heeft onze CDA-fractie samen met de andere fracties in de raad een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin o.a. de volgende argumenten tegen verbreding naar voren zijn gebracht: 

  1. Niet het juiste moment voor verbreding A27 in verband met veranderend mobiliteitsgedrag – o.a. door de Coronamaatregelen – en draagt niet bij aan onze inzet op de klimaatdoelen en energietransitie. 
  2. Verbreding A 27 leidt tot onherstelbare schade aan Amelisweerd zoals de kap van talloze bomen en de ontoelaatbare toename van de voorziene stikstofuitstoot bij de voorgestelde verbreding. 
  3. Verbreding A27 sluit niet aan bij Bunniks en provinciaal mobiliteitsbeleid, dat juist gericht is op duurzame mobiliteit voor verbetering van luchtkwaliteit en terugbrenging geluidsoverlast. 

In het concept-verkiezingsprogramma voor 2022 wil CDA Bunnik juist meer maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren en geluidsoverlast terug te dringen waarbij de WHO-normen als uitgangspunt worden genomen. Het werken aan duurzame mobiliteit, zoals investeren in OV en goede fietsverbindingen is daarbij van groot belang.” 

We hopen dat de landelijke fractie haar positie in overeenstemming met onze inbreng wil heroverwegen en in wil brengen bij de formatie, zodat alternatieve oplossingen dichterbij komen.

Jantine Zwinkels, fractievoorzitter CDA Utrecht:

“Hiermee geven wij een duidelijk signaal af naar onze partijgenoten in Den Haag, en dan met name degenen die aan de formatietafel zitten.”


Foto credits: https://www.flickr.com/photos/chriszwolle/7032596521

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *