Kadernota 2025-2028

De inbreng tijdens het debat over de kadernota 2025-2028 van afgelopen donderdag, 27 juni, door onze fractievoorzitter Maarten van Vulpen:

De kadernota die vandaag voorligt is een andere kadernota dan wij als CDA fractie voor ogen hadden. Toen we begin april door de portefeuillehouder werden uitgenodigd voor een workshop ‘ombuigingen’, hadden we goede hoop dat er substantiële keuzes gemaakt konden worden richting ravijnjaar 2026. Tijdens de workshop bleek echter al snel dat het maken van cruciale keuzes niet past bij de ambitie die is ingezet door dit college en een deel van de raad. De conclusie was: “het maken van keuzes is moeilijk”

Zoals u wellicht al merkte, vandaag bedankte ik niemand voor dit stuk. Er zal ongetwijfeld hard gewerkt zijn, maar we zijn verre van tevreden over deze kadernota. Zo ontevreden zelfs dat we denken dat dit niet door middel van moties en amendementen te repareren is. Het CDA zal dan ook tegen deze kadernota stemmen en doet bij deze nogmaals de oproep aan het college om meer cruciale, substantiële bezuinigingen door te voeren. 

We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. In Culemborg is bijvoorbeeld een ombuigingsgids opgesteld met maar liefst 130 factsheets en de impact van deze mogelijke ombuigingen op de begroting en het beleid van de gemeente. Op deze manier kunnen daadwerkelijk onderbouwde keuzes worden gemaakt. 

Het CDA is voorstander van een duurzame en verantwoorde financiële planning die toekomstige generaties niet opzadelt met schulden. Daarnaast is, met de grootschalige bouwprojecten en de bijbehorende investeringen, de financiële speelruimte beperkt. De algemene reserve lijkt royaal, maar als er op het gebied van deze bouwprojecten tegenvallers zijn, dan is deze zo op. Een terughoudender beleid is noodzakelijk.

Wat ons opvalt is dat de substantiële toevoeging van woningen aan de woningvoorraad pas in 2027 wordt verwacht. Sorteert het college hierbij vast voor op vertragingen binnen het project Kersenweide en de verwachte bezwaren tegen de onderdoorgang? Wij hopen van harte dat er wordt meebewogen met de verzoeken vanuit de inwoners, waardoor we twee jaar vertraging voorkomen en we op kortere termijn zowel een veilige en acceptabele verbinding tussen de twee zijden van Odijk ontwikkelen, als dat er woningen worden opgeleverd.

Wat laat het college nu echt vallen om te bezuinigen? Een schamele 3 ton en wat p.m. posten. Dit staat niet in verhouding tot de ambities die op andere terreinen gerealiseerd moeten worden. Wat ons betreft stellen we een plafond op externe inhuur en het opstellen van externe rapporten. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoek naar een nieuwe sportaccommodatie binnen Odijk of het zoeken naar locaties voor windmolens. Binnen de MER is Bunnik immers al geen geschikte locatie voor de opwekking van windenergie. En laat de ontwikkeling van het stationsgebied aan de markt over en blijf als kaderstellende partij betrokken.

Een belangrijk zorgpunt bij de kadernota is daarnaast het ontbreken van substantiële bezuinigingen binnen de gemeenschappelijke regelingen. Deze samenwerkingsverbanden spelen een cruciale rol in de uitvoering van gemeentelijke taken, maar vormen ook een significante kostenpost. Het is zorgwekkend dat hier weinig tot geen bezuinigingen zijn opgenomen, wat de financiële druk op onze gemeente verhoogt. Wij roepen daarom op tot een grondige evaluatie van deze regelingen, gericht op kostenreductie en efficiëntere inzet van middelen. Dit is essentieel om de financiële duurzaamheid van onze gemeente te waarborgen, vooral met het ravijnjaar 2026 in zicht.

En dat het overschot van de Rijksbijdrage voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen op papier een positief resultaat biedt, lijkt mooi, maar betekent in de praktijk dat we nu geld laten terugvloeien naar de algemene reserve, wat eigenlijk bedoeld was voor de opvang van hulpbehoevenden. Hoe staat dit in verhouding tot de wijze waarop het college zich eerder presenteerde rondom de realisatie van een opvanglocatie in de gemeente Bunnik? Gechargeerd zou ik hier zeggen dat de opvang van vluchtelingen een verdienmodel wordt. En dat steekt. Daarnaast, zouden we er geen rekening mee moeten houden dat we door het Rijk vroeg of laat gevraagd worden om dit geld alsnog terug te storten?

Wat betekent deze kadernota voor de woonlasten voor onze inwoners? Welke verhoging mogen zij verwachten? Deze tendens zouden we willen doorbreken. In deze kadernota is hier niets van terug te zien. En met de “gratis bier” amendementen van onze collega’s in deze raad, zullen deze woonlasten alleen maar verder oplopen. 

Voorzitter, deze kadernota kunnen we als CDA niet steunen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *