Algemene beschouwingen 2023

Tijdens de Algemene Beschouwingen, op donderdag 9 november, gaf onze fractievoorzitter Maarten van Vulpen de volgende bespiegeling op de stand van zaken in de gemeente Bunnik:

Voorzitter, de Algemene Beschouwingen. Een goed moment, om aan de hand van de programmabegroting te kijken naar de richting die we als gemeente op gaan de komende jaren, maar ook een moment om terug te blikken op hetgeen we het afgelopen jaar hebben bereikt.

Ik herhaal hier graag nogmaals dat we blij zijn met alle inspanningen van de ambtelijke organisatie om ons tijdig te voorzien van deze stukken en de snelle en heldere beantwoording van onze technische vragen.

Veel beleid wat in Bunnik wordt uitgevoerd is landelijk beleid. Beleid wat door de overheid bij de gemeenten belegd is. Dit komt duidelijk in de programmabegroting naar voren. Maar bij een deel van deze taken overschrijden we de eerder begrote bedragen aanzienlijk in 2023. Denk bijvoorbeeld aan jeugdzorg waar we ruim 4 ton extra uitgeven.

Zoals mevr. Toersen vorige week al aangaf, lijkt de kaasschaafmethode te zijn toegepast. Er is effectief gezocht naar besparingen. Kleine besparingen. En creatief boekhouden, door uren anders te gaan belasten, bijvoorbeeld door meer uren toe te rekenen aan projecten of voorbereiding, administratie en toezicht van subsidies. Hierdoor kan nu over 2024 en 2025 een sluitende begroting gepresenteerd worden. Voor de uitvoering van de ambitieuze agenda van dit college is echter niet of nauwelijks ruimte.

Inspiratie ontbreekt. Er lijken energiehobbels te zijn. Alles moet dan wijken voor deze ontwikkeling. Denk aan de flexwoningen. Kort voor de zomer moest er snel een besluit worden genomen. Dit kon echt niet wachten. Er is een extra raadsvergadering voor ingelast. Anders zou deze kans aan Bunnik voorbij gaan. En het college beloofde dat de woningen er dan eind dit jaar zouden staan. Uiteindelijk bleek Bunnik een van de weinige gemeenten met interesse in deze woningen. En ondanks de snelle besluitvorming in de raad, is er pas deze week gestart met de voorbereidende grondwerkzaamheden. Oplevering van de flexwoningen wordt nu in mei of juni 2024 verwacht. Woningen die al sinds de zomer van 2023 klaar staan bij de bouwer.

En de wet van Murphy lijkt in de Engboogerd-wijk op te gaan. De oplevering van dit project wordt keer op keer naar achteren bijgesteld. Met verbazing lezen we in de inleiding op de programmabegroting tussen de verschillende mogelijke visies die het college voorstelt:”Te denken valt aan het afronden van het project Engboogerdbuurt!”. Wij hopen toch van harte dat het college, net als wij, wil dat dit project op een zo kort mogelijke termijn wordt afgerond? De deadline wordt hier keer op keer niet gehaald. Kan het college een toezegging doen wanneer deze werkzaamheden uiterlijk worden afgerond? Hebben de inwoners daar ook geen recht op?

We kijken daarom uit naar het aankomende bestuurskrachtonderzoek. We dringen hier al langer op aan en zijn verheugd dat dit in 2024 uitgevoerd gaat worden. We hopen hier een antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre de gemeente Bunnik nog bestaansrecht heeft als zelfstandige gemeente op de middellange termijn.

En hierbij moeten we ook kijken naar de arbeidsmarktpositie van de gemeente Bunnik. De beperkte capaciteit blijft een terugkerend thema. De verhouding tussen vaste medewerkers en inhuurkrachten is nog steeds ongezond. Dit ondanks dat er vorig jaar door de raad een bedrag van 300.000 euro beschikbaar gesteld was voor het verbeteren van het werkklimaat. Terugkoppeling op de besteding hiervan hebben we tot op heden nog niet gehad en de deadline wordt steeds verder naar achteren geschoven. Zijn we in staat om dit werkklimaat daadwerkelijk te verbeteren? Het CDA heeft grote zorgen over het ontwikkelen en behouden van de benodigde kwaliteit bij de vaste medewerkers. Zeker als op cruciale plekken alleen nog maar inhuur werkt. Hoe gaat college dat voorkomen?

Capaciteit die nodig is om projecten op te pakken die bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpen. Denk aan de leefbaarheid van de dorpskernen van Werkhoven en Odijk.

Maar ook op het gebied van mobiliteit. Denk aan het landbouwverkeer door Werkhoven of de onderdoorgang onder de N229. Situaties die niet alleen door de raad veelvuldig onder uw aandacht worden gebracht, maar waar burgers ook contact over zoeken. Voor komende raadsvergadering zijn er weer enkele ingekomen brieven met betrekking tot deze thema’s. Brieven waarin wordt aangegeven dat toezeggingen worden gedaan, die niet worden nagekomen door het college. U heeft ons vorige week in ieder geval toegezegd ons goed op de hoogte te houden rondom de ontwikkelingen met betrekking tot de onderdoorgang. Wij zouden hier graag een pro-actieve houding van het college zien.

U schetst het beeld dat er achter de schermen veel gebeurt en dat de gemeente druk met de provincie in conclaaf is. Toch is het feit dat de verwachte datum van realisatie steeds verder opschuift in de tijd het enige zichtbare voor inwoners en ons als raad. Hiermee wordt de bestaande, onveilige situatie langer in stand gehouden. Dat staat haaks op de eerder gedane toezeggingen.

Vorige week kondigde u aan dat er in het Stationsgebied van Bunnik mogelijkheden worden gezocht voor de huisvestiging van vluchtelingen en statushouders. Een goede stap is dat Bunnik eindelijk de mogelijkheden onderzoekt om ook zijn verantwoordelijkheid te nemen qua opvang van asielzoekers. Dit betekent echter wel dat er binnen dit plangebied verplichtingen worden aangegaan die haaks lijken te staan op de eerder voorgestelde tijdslijnen. Betekent dit dat we kunnen gaan temporiseren? En moeten we niet überhaupt eerst een goed beeld hebben van de zogenaamde schuifruimte, zodat we de bestaande bedrijven een goede alternatieve locatie kunnen bieden binnen onze gemeente? Voordat er een ambitieus plan is uitgewerkt, waar geen ruimte voor beschikbaar komt, omdat er geen enkel bedrijf bereid is te vertrekken.

Vorige week donderdag kondigden wij al aan met een amendement te komen voor de Huiskamer van Bunnik. Het bedrag van 25.000 euro dat is opgenomen voor het opstellen van een visie op sociale cohesie en ontmoeting, een visie die grotendeels overeenkomt met de reeds door het voorliggende veld opgestelde visie. Wat ons betreft zonde om dit bedrag dus nogmaals aan een inhuurkracht uit te geven, terwijl er nu momentum en energie is om binnen het netwerk Bunnik Samen met partners als Idea en Krachtig Krommerijn al een start te maken om die sociale cohesie een plek te geven in de Kersentuin. Wat ons betreft wordt dit incidentele bedrag in 2024 echt gebruikt om de ontmoeting te faciliteren. Een vast moment waar mensen onder het genot van een kopje koffie kunnen bijpraten met dorpsgenoten. Hetzij rondom een thema, hetzij vrijblijvend.

Daarnaast moeten er uiteraard voor het initiatief ook structurele bedragen worden begroot. Ook voor mogelijke aanpassingen aan de ruimte. Maar wij hopen dat dit incidentele bedrag op dit moment in ieder geval kan zorgen voor een vliegwieleffect, zodat de al zo lang gewenste Huiskamer van Bunnik daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Op dit moment is er momentum en de juiste energie. Daar maken we ons graag hard voor.

Laten we de komende jaren vanuit een scherpe focus inzetten op onze kerntaken. Leefbare, groene dorpen, waar mensen prettig wonen en die bereikbaar zijn. Dorpen die langzaam uitbreiden en waar de voorzieningen meegroeien. Daarnaast de Kersenweide als ons grote groeiproject. Parkeer projecten als Stationsgebied Bunnik. Zorg dat de gemeente aan het roer staat bij projecten zoals de Engboogerd en dat uitloop ons ‘niet overkomt’.

Kersenweide is meer dan uitdagend genoeg. Voorlopig staat hier nog geen huis. Focus!

Dank u voorzitter.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *