Waarom het CDA het noodfonds van de Gemeente Bunnik in de huidige vorm niet ziet zitten

Tijdens de vergadering van 20 december 2022 heeft de gemeenteraad van Bunnik gedebatteerd over de 2e bestuursrapportage 2022. Een van de beslispunten hierin was het toewijzen van een bedrag van 100.000 euro aan het noodfonds kwetsbare groepen.

Geen inhoudelijk debat over het noodfonds

Het CDA is groot voorstander van een noodfonds voor deze kwetsbare groepen. Echter, waar we niet in mee kunnen gaan is de manier waarop het college tot dit besluit is gekomen en de inhoud van het voorstel. Tijdens de raadsvergadering van 10 november gaf de portefeuillehouder, wethouder Dekker, nog aan dat het zeker niet mogelijk was om voor de raadsvergadering van 20 december met een voorstel te kunnen komen. Nu ligt er een voorstel, onderbouwd met een raadsinformatienota die niet in het open huis is besproken. Hiermee hebben we als raad niet over het voorstel kunnen debatteren en ook niet met de doelgroep in gesprek kunnen gaan. Het is onduidelijk of het bedrag van 100.000 euro realistisch en voldoende is.

Wat het CDA betreft zou het noodfonds in het open huis en de gemeenteraadsvergadering van januari besproken kunnen worden, waarna evenwichtige besluitvorming plaats zou kunnen vinden.

Ook geeft het voorstel geen duidelijk criteria op grond waarvan inwoners aanspraak kunnen maken op een uitkering uit het noodfonds. Wij begrijpen dat een dergelijke noodregeling niet helemaal met regels dichtgetimmerd kan worden. Maar nu is slechts bepaald dat het calamiteitenbudget wordt ingezet ‘in urgente schrijnende situaties waar bestaande regelingen geen oplossing bieden. Om te zorgen dat mensen in de kosten van het dagelijks bestaan kunnen voorzien.’ Hoe moet de ambtenaar bepalen of dit het geval is? Het ontbreken van bepaalde minimale criteria in het voorstel werkt willekeur in de hand.

Wat we als CDA ook niet begrijpen, is dat nu juist de kwetsbare groep die voor het noodfonds in aanmerking komt daar geen enkele invloed op heeft gehad. Coalitie en college geven veel geld uit aan participatie en transparantie, maar als het erop aankomt dat geeft men op het gebied van inspraak niet thuis!

Raadsinformatienota ‘Noodfonds’

De raadsinformatienota roept meer vragen op dan dat deze antwoorden geeft. Zo wordt onder ‘wat gaan we doen?’ gestart met twee interne activiteiten, waarmee het bedrag niet ten goede komt aan de doelgroep: PR en versterken netwerk. Doe dit vanuit de bestaande capaciteit. Kies voor een heldere aanpak waarbij de spelregels duidelijk zijn en communiceer dit ook duidelijk, zodat je niet achteraf discussie krijgt op toegekende of niet toegekende ondersteuning. Besteed daar liever meer tijd aan, dan nu overhaast aan de slag te gaan en op een later moment in de problemen komen, bijvoorbeeld omdat niet op de juiste wijze getoetst is met de belastingdienst of deze tegemoetkoming wel gegeven mag worden.

Daarnaast was het volgens de portefeuillehouder toch vooral ook belangrijk om het noodfonds nu nog te bekrachtigen, omdat volgende maand de eindafrekeningen van de energie binnen komen. Beste portefeuillehouder, dit is volkomen willekeurig, twaalf maanden na het ingaan van het energiecontract. Er zijn al voldoende mensen die deze eindafrekening reeds hebben gezien.

Tijdens de raadsvergadering heeft het CDA, samen met de VVD, een amendement ingediend om het bedrag vooralsnog aan de algemene reserve toe te voegen en na een goed uitgewerkt voorstel van het college alsnog beschikbaar te kunnen stellen. En hierin ook rekening te houden met de motie die in november is aangenomen, waarbij sportverenigingen en cultuurorganisaties tegemoet gekomen kunnen worden indien ze door de opgelopen energielasten niet meer hun diensten kunnen aanbieden. Bij een beter uitgewerkt plan is er ook meer zicht op het feit of het willekeurig gekozen bedrag van 100.000 euro passend is, of dat we wellicht meer geld voor dit noodfonds moeten reserveren. Dit amendement haalde het niet en werd weggestemd door D66, P21 en Fractie Visser.

Nogmaals, het CDA is groot voorstander van het noodfonds, maar kan niet meegaan in de wijze waarop dit voorstel wordt gepresenteerd en zonder goede onderbouwing en inspraak doorgedrukt wordt. Het huidige besluit zal in de loop der tijd allerlei problemen gaan opleveren, omdat er niet goed over is nagedacht! 

Kortom: een zeer gemiste kans voor coalitie en het college!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *