Verklaring CDA fractie m.b.t. raadsvergadering 15 april 2021

Aan de raad van de gemeente Bunnik.

Geachte leden van de raad,

Het CDA hecht groot belang aan openheid en transparantie van het bestuurlijk proces; een fundamentele waarde van onze democratie. Raadsvergaderingen moeten altijd en door iedereen te volgen zijn. Tijdige en openbare kennisgeving is daarom een voorwaarde. De raadsvergadering over Odijk-West, gepland op 15 april 2021 aanvang 21.30 uur voldeed aan die voorwaarde.

Echter enkele uren voor aanvang van die vergadering worden we geconfronteerd met de wens van de meerderheid van de Agendacommissie om het tijdstip te vervroegen naar 19.30 uur. We vinden dat in strijd met de voorschriften uit de wet en ons Reglement van Orde. Iedere toehoorder die om 21.30 inschakelt komt er dan pas achter dat de vergadering al twee uur aan de gang is. Het gewijzigde tijdstip eind van de middag vermelden op de website is echt niet voldoende om dit te voorkomen en het achteraf inzien van notulen of afluisteren van geluidsband voldoet niet aan het vereiste van openbaarheid. Niemand gaat enkele uren vooraf op de website controleren of de vergadering vervroegd is. Ook is er geen bijzondere reden voor vervroeging gemeld behalve de omstandigheid dat enkele fracties veel moties en amendementen indienen waarvan behandeling in de raad veel tijd in beslag neemt.

Daarom heeft het CDA besloten verantwoordelijkheid te nemen en een zeer krachtig signaal af te geven over het o.i. onreglementair vervroegen van de raadsvergadering. Nooit mag er twijfel ontstaan of een raadsvergadering wel rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. Daarvoor is noodzakelijk dat dag en aanvangstijd altijd op juiste wijze worden bepaald.

Uit het e-mailverkeer van de Agendacommissie op woensdag en donderdag blijkt dat ook de voorzitter/burgemeester tot tweemaal toe het vervroegen van tijdstip heeft afgewezen. Op woensdag meldt de voorzitter: “De raadsvergadering start om 21.30. Dat is een vast tijdstip dat we niet kunnen vervroegen”. Desondanks willen op donderdagmorgen twee partijen toch eerder beginnen. Opnieuw geeft de voorzitter daarop aan dat vervroegen niet kan: “openbare kennisgeving van het aanvangstijdtip is belangrijk en die is 21.30.”

In de extra vergadering van de Agendacommissie op donderdagmiddag kiezen drie partijen toch voor het vroegere tijdstip van de raadsvergadering en de voorzitter, die dienstbaar wil zijn aan – een deel van – de raad, gaat daarmee alsnog akkoord.

Regels zijn nimmer een doel op zich, maar een belangrijke waarborg dat de fundamentele waarden voor goed bestuur daadwerkelijk beschermd worden. Een ieder moet erop kunnen vertrouwen dat besluiten op juiste wijze tot stand komen. Wij vinden dat het op zo korte termijn vervroegen van de vergadering volgens ons Reglement van Orde voor de gemeenteraad niet mogelijk en zeker ook niet gewenst is.

Anders dan het gezamenlijk persbericht van Liberalen en Bunniks Belang suggereert, kan ook een ‘democratisch’ – met meerderheid van stemmen – genomen besluit volstrekt onjuist zijn, als de inhoud of wijze van totstandkoming in strijd is met Reglement van Orde of wettelijke bepaling. Immers in meerderheid beslissen om door een rood stoplicht te rijden, betekent niet dat het alleen daarom wèl mag! Voor het vervroegen van het tijdstip geldt dat niet anders.

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen wil het CDA graag in discussie met de raad over de vraag of het Reglement van Orde van de raad uit 2008 moet worden aangepast om een onjuiste gang van

zaken in de toekomst te voorkomen. De vorige burgemeester gaf al aan dat herziening noodzakelijk is en dit incident bewijst eens te meer dat we als raad hiermee aan de slag moeten.

Dit kan via verschillende routes. Bijvoorbeeld door het instellen van een tijdelijke raadscommissie of ‘werkgroep’ – waar uiteraard alle fracties in vertegenwoordigd zijn – met ondersteuning door de voorzitter en de griffier. Dit zou ook goed aansluiten op het griffieplan 2021.

Een andere optie is de route via het Open Huis om in het openbaar tot debat te komen over de hiervoor gestelde vragen. Iedere route zal uiteindelijk moeten uitmonden in een raadsbesluit

Graag hoor ik van onze collega-raadsleden of zij samen met het CDA hiermee aan de slag willen.

Deze brief is ter informatie ook aan het college gezonden.

Met vriendelijke groeten,

Annemarie Huijsman
CDA-fractie Bunnik

7 mei 2021

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *