Kaders woningbouwontwikkeling Ds. Herm. Pollaan Werkhoven en Krommerijnstraat Bunnik

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 november stonden een tweetal woningbouw-thema’s op de agenda. De kaders voor de woningbouwontwikkeling Ds. Herm. Pollaan in Werkhoven en de gewijzigde kaders woningbouwontwikkeling Krommerijnstraat Bunnik. Twee beslispunten die enerzijds op elkaar lijken en anderzijds toch een heel ander debat opleverden.

BOB-model

Binnen het nieuwe vergadermodel, wat sinds de zomer wordt gehanteerd, is de gemeenteraadsvergadering de laatste stap, de zogenaamde besluitvormende fase. Tijdens de twee eerdere vergaderingen, de zogenaamde informatieavond (Beeldvormende fase) en de politieke avond (Oordeelsvormende fase) worden de kaarten al op tafel gelegd. In principe wordt het debat op de politieke avond gevoerd en wordt tijdens de raadsvergadering nog enkel moties en amendementen behandeld. Deze waren voor de kaders in Werkhoven wel ingediend, maar voor de kaders in Bunnik niet. Daarnaast waren de kaders voor het project in de Krommerijnstraat in Bunnik pas in april 2023 vastgesteld.

Kaders woningbouwontwikkeling Ds. Herm Pollaan 1, Werkhoven

De woningnood is groot, zeker onder jongeren. Dus wij zijn blij met dit initiatief voor de bouw van zes appartementen specifiek voor jongeren uit Werkhoven. Wij hadden het liefste gezien dat dit plan volledig met appartementen in het sociale huursegment was ingevuld, maar wij begrijpen dat dit in de huidige marktomstandigheden voor de initiatiefnemers niet haalbaar blijkt te zijn. We hebben in onze fractie best de nodige discussie gehad of wij nu daarom appartementen in het sociale koopsegment moeten toestaan. We neigen ernaar om dit inderdaad toe te staan, omdat er anders op korte termijn op deze locatie waarschijnlijk helemaal niet gebouwd gaat worden. Dat is in een tijd van schrijnende woningnood ook moeilijk te verantwoorden. Maar sommigen in onze fractie willen nog wel nog eerst het verloop van dit debat afwachten, en ook de reactie van de wethouder op het amendement en motie, voordat ze definitief hun standpunt bepalen.

Maar wij willen ook verder vooruitkijken. Voor de toekomst zouden wij graag zien dat projectontwikkelaars die in woningbouwprojecten geen sociale huurwoningen realiseren, gedwongen kunnen worden om een financiële bijdrage te leveren ten behoeve van toekomstige sociale huurwoningen. Dit moet voorkomen dat in de toekomst niemand meer sociale huurwoningen zal ontwikkelen. Bijvoorbeeld de gemeente Maasdriel heeft dit in een lokale verordening geregeld. Ik verwijs naar de “Verordening verevening sociale woningbouw Maasdriel 2022”: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR673881/1. Op grond van deze regeling is het uitgangspunt dat in ieder project 30% sociale huurwoningen gerealiseerd moet worden. Als dit niet het geval is, moet de projectontwikkelaar een bedrag storten in een “Vereveningsfonds sociale woningbouw”. Wij roepen het college op om te bekijken of wij voor Bunnik ook zo’n vereveningsfonds en verplichte afdracht kunnen regelen. De regeling van Maasdriel kan hier een inspiratiebron zijn. We zijn heel benieuwd of het college wil toezeggen om dit te gaan onderzoeken.

Als we uiteindelijk besluiten om toch voor dit voorstel te stemmen en sociale koop toe te staan, dan zullen we het amendement dat voorligt om de maximale koopprijs voor de appartementen op € 355.000 te begrenzen, ook steunen. Als de appartementen nog duurder worden, weten we zeker dat er nog maar weinig jongeren uit Werkhoven zijn die dat kunnen betalen. Daarom is het goed om een maximumkoopprijs te bepalen.

Maar ook een koopprijs van €355.000 is natuurlijk nog heel stevig en voor veel jongeren financieel waarschijnlijk niet op te brengen. Als we uiteindelijk voor het voorstel stemmen, zullen wij daarom ook de motie steunen. Het is goed om te bepalen dat het college in de onderhandelingen met de initiatiefnemers ernaar moet streven om zoveel mogelijk appartementen een maximale koopprijs van € 280.000 te laten hebben.

Tot slot, de kaders die nu voorliggen, gaan ervan uit dat de initiatiefnemers een communicatie- en participatieplan opstellen en dat zij daarna aan de belanghebbenden laten weten wat er tijdens overleggen is opgehaald en wat daarmee is gedaan. Ik herhaal daarom dat de CDA-fractie, als er uiteindelijk over een voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan gestemd moet worden, kritisch zal beoordelen en zwaar zal laten meewegen of de participatie van de omwonenden op een serieuze manier is ingevuld. Wij denken namelijk dat voor veel zorgpunten van de omwonenden met een welwillende houding van de initiatiefnemers en in goed overleg een oplossing kan worden gevonden bij de uitwerking van het definitieve plan.

Gewijzigde kaders Krommerijnstraat

Tijdens de politieke avond heeft het CDA al aangegeven dat we ook over dit raadsvoorstel een stevige discussie in onze fractie hebben gehad. Je kunt dit voorstel namelijk op twee manieren benaderen en beide benaderingen hebben steun bij een deel van onze fractie.

Sommigen in onze fractie kijken naar dit voorstel op een principiële manier. In ons verkiezingsprogramma staat dat wij bij ieder plan voor nieuwbouw tenminste 30% sociale woningbouw willen realiseren. Als we instemmen met het voorstel tot de aanpassing van de kaders dat nu voorligt, dan wordt die 30% sociale woningbouw ingevuld met vier sociale koopwoningen.

Kun je nu met recht zeggen dat we met dit voorstel, dat dus kan leiden tot vier sociale koopappartementen in de prijsklasse tot € 355.000, werkelijk invulling geven aan het streven om bij ieder nieuwbouwproject tenminste 30% sociale woningbouw te realiseren? Hier kun je grote vraagtekens bij plaatsen. Voor inwoners die op zoek zijn naar een sociale huurwoning, zijn deze woningen in de meeste gevallen immers absoluut niet te betalen. Als we bij ieder nieuwbouwproject de norm van “30% sociaal” op deze manier gaan invullen, komen er nooit voldoende woningen voor de inwoners die het minste te besteden hebben.

Je kunt dit voorstel ook op een meer praktische manier benaderen. In de nijpende woningnood die wij nu kennen, is iedere extra woning welkom, zeker ook koopwoningen in het segment van de sociale koop. Het realiseren van sociale huurwoningen op deze locatie is onder de huidige marktomstandigheden voor de initiatiefnemer niet haalbaar gebleken, in ieder geval niet in één appartementengebouw in combinatie met 2 middeldure en 2 vrije sectorappartementen. Als we de eerder voorgestelde kaders niet aanpassen, gaat dit bouwplan op de korte termijn waarschijnlijk helemaal niet door en dan realiseren we nu mogelijk helemaal geen woningen op deze plek. Dat is in een tijd van schrijnende woningnood eigenlijk ook niet te verantwoorden. Dit pleit ervoor om dan in ieder geval de bouw van vier sociale koopwoningen mogelijk te maken op deze plek. Ook dit argument vindt steun bij sommigen in onze fractie.

De CDA-fractie heeft dan ook verdeeld gestemd over dit voorstel.

Vereveningsfonds Gemeente Bunnik

Wat het CDA betreft is het oprichten van een vereveningsfonds in de gemeente Bunnik een optie, die we serieus moeten overwegen. Uiteindelijk moeten we met elkaar streven naar een woningvoorraad die in balans is. Op dit moment er een groot te kort aan sociale huurwoningen in de gemeente Bunnik.

Elk woningbouwplan moet voor 30% uit sociale huurwoningen bestaan. Om de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren, zou een vereveningsfonds sociale woningbouw opgericht kunnen worden. Bouwt een projectontwikkelaar minder sociale huurwoningen, dan dient deze geld te storten in het fonds. Bouwt de ontwikkelaar meer sociale huurwoningen, dan kan een subsidie uit het fonds worden verstrekt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *