CDA stopt met besloten

De eindeloze reeks besloten vergaderingen die het College organiseert voor de raad accepteert het CDA niet meer. Besluiten op basis van dit soort overleggen en zonder burgerparticipatie hebben geen waarde. We stuurden ons standpunt aan de gemeenteraad en het College op 17 november. Hieronder de tekst.

Voor donderdag 12 november 2020 ontving de gemeenteraad de uitnodiging van u voor een besloten bijeenkomst over de gebiedsontwikkeling in Bunnik met in het bijzonder aandacht voor het rapport Stadkwadraat. Voorafgaand aan deze vergadering had het CDA al gevraagd om dit rapport openbaar te maken. Dit werd geweigerd. Wij vinden dat de discussie over omgevingsvisie, omgevingsplan, elke gebiedsontwikkeling in deze gemeente transparant moet zijn en in het openbaar gevoerd moet worden. Het geheimhouden van het rapport Stadkwadraat is strijdig met dit principe. Zonder informatie uit het rapport kunnen we onze visie niet publiekelijk onderbouwen. Het is ons onmogelijk om verantwoording af te leggen over onze standpunten aan onze achterban, onze kiezers, de Bunnikers. Noodgedwongen blijft de discussie over een zo belangrijk onderwerp in nevelen gehuld. Voor ons is dat niet meer acceptabel.

Het bij herhaling blijven volharden in besloten, dan wel vertrouwelijke vergaderingen versterkt het onterechte beeld dat deze besluiten de openbaarheid niet kunnen verdragen. De vertrouwelijkheid van de brainstormsessies voor Odijk West past in dit beeld. De besloten vergadering voorafgaand aan het vaststellen van het plan van aanpak in juni 2020 ook. De besloten vergadering op 12 november duurde ongeveer twee uur. Als er hiervan 15-30 minuten besteed zijn aan de echt vertrouwelijke zaken zoals opgenomen in het rapport Stadkwadraat is het veel. Een openbaar deel kon makkelijk gescheiden  zijn van een geheim deel.

Beslotenheid is schadelijk voor het vertrouwen in het bestuur en politieke partijen in deze gemeente. Besloten betekent niet geheim. Er zijn alleen geen toehoorders bij de vergadering aanwezig. Het college plaatst ons met beslotenheid in een onmogelijke positie. Wat geheim moet zijn en blijven moet zeer zorgvuldig onderbouwd zijn. Het CDA accepteert geen besloten of vertrouwelijke vergaderingen meer rond om welk onderwerp dan ook zonder zeer zorgvuldige motivatie. We voelen ons vrij de informatie uit besloten vergaderingen te gebruiken.